Stavba na poľnohospodárskom pozemku

Stavba na poľnohospodárskom pozemku

Ako postupovať pri stavbe chaty alebo domu, ak je pozemok vedený ako  poľnohospodárska pôda podľa klasifikácie katastra (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast)?

 

Stavebné zámery investorov stavby a stavebníkov môžu naraziť na ochranu pôdneho fondu v prípade, ak žiadajú o stavebné povolenie pre stavbu, ktorá má stáť na pozemku s druhom pozemku poľnohospodárska pôda podľa klasifikácie katastra (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast).

Štát chráni poľnohospodársku pôdu zákonom ako prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty, ktorého je obmedzené množstvo. Na druhej strane sa niektoré obce už nemajú kam rozvíjať a v územnoplánovacej dokumentácii určujú na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Tento konflikt sa rieši pri schvaľovaní územného plánu obce, kde dotknutý orgán je aj Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, ktorý by mal v konaní chrániť najcennejšie poľnohospodárske pôdy.

Poľnohospodársky pozemok extravilán

Obr. 1 Poľnohospodársky pozemok extravilán - vyňatie trvalého trávnatého porastu

 

Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu možno v územnom pláne obce určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území obce.

Po schválení územného plánu je možné na tieto pozemky vydať územné rozhodnutie a následne po vyňatí z pôdneho fondu aj stavebné povolenie.

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje Okresný úrad pozemkový a lesný odbor so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o vyňatí z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má zastavať.

To znamená, že sa nemení druh pozemku na celej parcele, ale sa vyníma iba časť pozemku, ktorá je pod plánovanou stavbou. Z tejto plochy sa vytvára nová parcela na liste vlastníctva, na tento účel geodet vyhotoví geometrický plán.

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o vyňatí  poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o vyňatí  vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na vyňatie nachádza.

Rozhodnutie o vyňatí  nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce. 

 

Ako mám postupovať v jednotlivých prípadoch?

 

1, Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2

Je potrebné podať si žiadosť na Okresný úrad pozemkový a lesný odbor o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde.

K žiadosti sa prikladá:

výpis z listu vlastníctva (overený s kolkom nie starším ako 3 mesiace),

kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú s kolkom),

vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii.

Poplatok za žiadosť je 3€ vo forme kolkov

 _d710239 

Obr. 2 Poľnohospodársky pozemok extravilán - zmena územného plánu obce

 

2, Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou nad 500 m2

 Je potrebné podať si žiadosť na Okresný úrad pozemkový a lesný odbor o trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

K žiadosti sa prikladá:

projektová dokumentácia (výkres osadenia stavby),

bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva),

výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace),

kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na vyňatie,

geometrický plán plôch navrhovaných na vyňatie (1x originál, 1x fotokópia),

potvrdenie o BPEJ (bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky) (ak bol v k.ú ukončený ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov), vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €),

vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania),

vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy.

Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj súhlas Okresného úradu pozemkový a lesný odbor v krajskom meste podľa § 13 - 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery.

Poplatok za žiadosť je 33€ vo forme kolkov

 _d710248 

Obr. 3 Poľnohospodársky pozemok intravilán

 

 3, Pripravovaný zámer stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce s plochou nad 15 m2

 Je potrebné podať si žiadosť na Okresný úrad pozemkový a lesný odbor o trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.

K žiadosti sa prikladá:

projektová dokumentácia (výkres osadenia stavby),

bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva),

výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace),

kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na vyňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na vyňatie (1x originál, 1x fotokópia),

potvrdenie o BPEJ (bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky) (ak bol v k.ú ukončený ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov), vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €),

vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania),

vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Ak sa má zaplatiť odvod za záber pôdy (pri najkvalitnejšej pôde s bonitou 1 až 4) tak aj jeho výpočet.

Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj Súhlas Okresného úradu pozemkový a lesný odbor v krajskom meste podľa § 13 - 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery.

Poplatok za žiadosť je 33€ vo forme kolkov

_d710212

 

Obr. 4 Poľnohospodársky pozemok extravilán - zmena územného plánu obce na rekreačná oblasť

 

Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch povinnosť zaplatiť odvod. Platí sa za záber najkvalitnejšej pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 4. skupiny. Tieto skupiny sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 220/2004, príslušný kód podľa BPEJ nájdete na liste vlastníctva, prípadne ho uvádza geometrický plán, ktorý vyhotoví geodet.

Od odvodov sa oslobodzuje vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1000 m2.

Ak sa ale v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny, platí sa aj pri zábere do 1000 m2.

Výška odvodu za vyňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1. až 4. skupiny kvality (podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky – BPEJ) sa ustanovuje za trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy takto:

 1. skupina      15        €/m2
 2. skupina      12        €/m2
 3. skupina      9          €/m2
 4. skupina      6          €/m2

Rozhodnutie o trvalom vyňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o vyňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom vyňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Rozhodnutie o vyňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia a vyhotovený geometrický plán alebo kópiu katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím vyňatie natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy.

Kataster vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.